SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Slovenská ľudová a hospodárska banka, Bratislava

Slovenská ľudová a hospodárska banka, družstvo s. r. o., Bratislava, bola založená na valnom zhromaždení dňa 23. februára 1924 Slovenskou ľudovou bankou v Bratislave. Pôsobila ako jej afilovaný peňažný ústav v oblasti ľudového peňažníctva. Na začiatku svojej činnosti pôsobila najmä na Záhorí, pričom preberala a likvidovala rôzne peňažné ústavy, napríklad Pomocnú pokladnicu v Skalici a Živnostenský úverný ústav v Stupave. Postupne svoju činnosť rozšírila na celé západné Slovensko. V roku 1938 už mala 16 filiálok.

V rovnakom roku dosiahla jej podielová istina sumu 598 tisíc korún československých (Kč) a rezervný fond sumu 267 tisíc Kč. Vklady na vkladných knižkách dosiahli výšku takmer 14 miliónov Kč. Banka poskytla úvery v sume približne 14 miliónov Kč. Vedenie ústavu pozostávalo z funkcionárov Slovenskej ľudovej banky, predsedom správnej rady bol Ľudovít Okánik a podpredsedom Jozef Bordáč, generálny riaditeľ Slovenskej ľudovej banky.

Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 došlo na Slovensku k zintenzívneniu koncentračného procesu v bankovníctve. Slovenská ľudová a hospodárska banka vstúpila do likvidácie na základe dekrétu ministerstva financií č. 27.363/41-VI/16 zo dňa 22. decembra 1941. Za likvidátora určilo ministerstvo Sedliacku banku, Bratislava. V roku 1948 podľa výnosu povereníctva financií č. 1204/48-VI/18 z 30. januára 1948 sa likvidátorom banky stala Slovenská banka, Bratislava. Dňa 3. mája 1948 v zmysle výnosu ministerstva financií č. j. 76.383/48-III/5 zo dňa 15. apríla 1948 požiadala Slovenská ľudová a hospodárska banka Krajský súd v Bratislave o zápis jej nového likvidátora, a to Slovenskej Tatra banky, Bratislava. Likvidácia pokračovala až do roku 1951, keď bola celá majetková podstata na základe pokynov povereníctva financií postúpená Štátnej banke československej, Oblastnému ústavu pre Slovensko v Bratislave. Stalo sa tak podľa dohody zo dňa 8. novembra 1951, schválenej povereníctvom financií 14. novembra 1951 pod č. 113/3398/1951 so stavom ku dňu 15. novembra 1951. Týmto aktom bola ukončená likvidácia banky, ktorá 10. decembra 1951 požiadala Okresný súd v Bratislave o výmaz z firemného registra.

Archívne dokumenty z činnosti Slovenskej ľudovej a hospodárskej banky boli v roku 1956 dovezené v neusporiadanom stave do podnikového archívu Štátnej banky československej v Marianke, kde boli čiastočne spracované a bol k nim vypracovaný súpis. V roku 1978 boli prevezené do archívu Štátnej banky československej na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ boli v roku 2003 prevezené do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave. V roku 2016 bol k fondu vytvorený dočasný inventár. Fond Slovenskej ľudovej a hospodárskej banky možno využiť na štúdium dejín ľudového peňažníctva na Slovensku, ako aj na štúdium koncentračného procesu v bankovníctve v rokoch 1939 - 1945.

Dátum poslednej úpravy: 3. januára 2019