SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Archív je až do odvolania pre verejnosť uzavretý. 

Archívna knižnica

Knižnica vznikla počas existencie Štátnej banky československej, ktorá bola priamym právnym predchodcom Národnej banky Slovenska. Bola vytvorená zo zbierok kníh rôznych bánk vyvíjajúcich na Slovensku činnosť pred rokom 1950 a neustále sa dopĺňa. V súčasnosti má knižničný fond takmer 3700 jednotiek. Niektoré knihy sú jedinečné exempláre s veľkou historickou a informačnou hodnotou. Knižničný fond obsahuje exempláre z rôznych oblastí - história, právo, peňažníctvo, bankovníctvo a poisťovníctvo, hospodárstvo a ekonomika, archívnictvo.

Osobitnú skupinu tvoria periodiká, z ktorých väčšina sú už uzavreté celky - nevychádzajú. Mnohé periodiká sa zachovali len útržkovito. Skvostom je najstarší slovenský odborný bankový a peňažnícky časopis Slovenský peňažník, ktorý vychádzal v rokoch 1909 – 1922, s prerušením počas prvej svetovej vojny. Jeho prvým šéfredaktorom bol Viliam Pauliny. Rovnako cenný je Slovenský kompas z roku 1911. Pozoruhodná je zbierka uhorských zákonov Corpus iuris Hungarici a hospodársky a finančný Compass (od roku 1881). Mozaiku cenných jednotiek knižničného fondu dopĺňajú historické lexikóny miest a obcí, kalendáre zaniknutých bánk, časopis Mercur a mnohé ďalšie.

V knižnici sa nachádza i prvé ucelené spracovanie dejín slovenského peňažníctva a bankovníctva (do roku 1950) od autorov Jána Valacha a Štefana Horvátha, ako aj naňho nadväzujúca publikácia Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku, ktorú v roku 2013 pripravil kolektív zamestnancov archívu Národnej banky Slovenska k 20. výročiu založenia slovenskej centrálnej banky.

Archívna knižnica je odbornou knižnicou, v ktorej sa zhromažďujú, uchovávajú a využívajú odborné publikácie zamerané predovšetkým na oblasť peňažníctva, bankovníctva, dejín a práva. Svoje služby poskytuje pracovníkom Národnej banky Slovenska a verejnosti.

Knihy a periodiká môže verejnosť študovať len prezenčne počas stránkových hodín archívu Národnej banky Slovenska.

Archívn knižnica

Dátum poslednej úpravy: 4. novembra 2021