SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Archív je až do odvolania pre verejnosť uzavretý. 

Služby archívu pre verejnosť

Archív Národnej banky Slovenska umožňuje verejnosti prístup k archívnym dokumentom v pracovné dni od utorka do štvrtka v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. V čase od 12.00 hod. do 12.45 hod. je obedňajšia prestávka. V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Dokumenty na bádanie sa predkladajú v bádateľni archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave. Priestor bádateľne archívu je monitorovaný kamerovým systémom.

Záujemcovia o bádanie v archíve Národnej banky Slovenska alebo o poskytnutie informácií o archívnych dokumentoch sa môžu obrátiť na oddelenie registratúry a archívu Národnej banky Slovenska písomne. Žiadosti sa prijímajú na e-mailovej adrese archiv@nbs.sk alebo na poštovej adrese Národná banka Slovenska, oddelenie registratúry a archívu, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

V prípade záujmu o poskytnutie informácií o archívnych dokumentoch žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, údaje o požadovanom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom. Ak nežiada o prístup sám za seba, uvedie meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, pre potreby ktorej o informácie žiada.

V prípade záujmu o archívne dokumenty z obdobia za menej ako posledných 90 rokov obsahujúce osobné údaje musí záujemca predložiť písomný súhlas s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jej zákonného zástupcu, prípadne blízkej osoby, ak táto fyzická osoba už nežije.

O predloženie archívnych dokumentov na bádanie možno požiadať tiež prostredníctvom bádateľského portálu (prístup z prvej záložky v hlavnom menu).

Záujemca, ktorému archív NBS povolil prístup k archívnym dokumentom, je povinný riadiť sa ustanoveniami platného bádateľského poriadku.

Archív vyhotovuje na požiadanie kópie a overené kópie archívnych dokumentov. Tieto kópie sa vyhotovujú za úhradu podľa platného cenníka úhrad. Bádateľský poriadok archívu NBS a cenník úhrad sú prístupné aj v bádateľni archívu.

Dátum poslednej úpravy: 19. februára 2021