SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Archív je až do odvolania pre verejnosť uzavretý. 

O archíve Národnej banky Slovenska

Pôvod archívu Národnej banky Slovenska priamo súvisí so vznikom Štátnej banky československej, ktorá sa onedlho po svojom vzniku v roku 1950 stala právnym nástupcom väčšiny zaniknutých peňažných ústavov na Slovensku. Dňa 31. augusta 1951 bol zriadený pri Oblastnom ústave Štátnej banky československej pre Slovensko v Bratislave historicko-dokumentárny referát, ktorého úlohou bolo zbierať, katalogizovať a uchovávať dokumenty bývalých peňažných ústavov na Slovensku a metodicky usmerňovať ich správu.

Dokumenty, ktoré vznikli činnosťou bývalých peňažných ústavov so sídlom v Bratislave a niekdajšom Západoslovenskom kraji, sa postupne sústreďovali do priestorov budovy bývalého kláštora v Marianke pri Bratislave. Pre ostatné územné oblasti Slovenska boli zriadené krajské podnikové archívy Štátnej banky československej v Košiciach, Turčianskych Tepliciach, neskôr v Ružomberku, a v Nitre. Kláštorná budova v Marianke nebola z rôznych dôvodov vhodná na trvalú úschovu zachovaných dokumentov, preto vedenie Štátnej banky československej pristúpilo v druhej polovici 70-tych rokov 20. storočia k výstavbe novej účelovej budovy v Bratislave – Trnávke na Krajnej ulici. Po vzniku Národnej banky Slovenska v roku 1993 sa do týchto priestorov sústredili aj archívne fondy z bývalých krajských archívov stredoslovenského a východoslovenského regiónu. V súčasnosti je takmer 5 tisíc bežných metrov archívnych dokumentov uložených v dvoch objektoch banky. V priestoroch ústredia Národnej banky Slovenska na Ulici Imricha Karvaša 1, kde sa nachádza aj registratúra Národnej banky Slovenska, je uložená väčšia časť archívneho fondu Štátnej banky československej a archívny fond Národnej banky Slovenska. V objekte archívu na Cukrovej 8 sú deponované archívne fondy väčšiny zaniknutých peňažných ústavov z celého územia Slovenska.

Archív je súčasťou oddelenia registratúry a archívu odboru hospodárskych služieb Národnej banky Slovenska. Oddelenie zabezpečuje aj predarchívnu starostlivosť pre registratúrne záznamy vznikajúce z činnosti Národnej banky Slovenska. Okrem novovzniknutého archívneho fondu Národnej banky Slovenska archív uchováva, spracúva a sprístupňuje na bádanie archívne dokumenty z viac ako 200 archívnych fondov a zbierok, ktoré boli od roku 1951 postupne vytvárané z prevzatého písomného materiálu zaniknutých peňažných ústavov a zo Štátnej banky československej.

Oddelenie poskytuje informácie a konzultácie ohľadom informácií k uchovávaným dokumentom širokej odbornej a laickej verejnosti. Pri vybavovaní správnej agendy najmä v súvislosti s reštitučnými nárokmi žiadateľov, usporiadaním práv k nehnuteľnostiam a informáciami o majetku predkov spolupracuje s rôznymi úradmi a inštitúciami doma a v zahraničí. 

Výsledky spracúvania archívnych fondov sú uverejňované v rôznych periodikách a knižných publikáciách. V rokoch 1997 - 2003 bol na stránkach bankového časopisu Biatec publikovaný seriál článkov Osobnosti peňažníctva na Slovensku, na ktorý nadviazal seriál Peňažné ústavy na Slovensku.

V roku 2000 zamestnanci archívu pripravili publikáciu Dokumenty z archívu NBS. V roku 2002 archív zorganizoval konferenciu Ľudia, peniaze a banky za účasti významných odborníkov z oblasti archeológie, numizmatiky, hospodárskych dejín a jazykovedcov zo Slovenska a Česka. Štúdie z konferencie boli publikované v rovnomennom zborníku.

Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestoreV roku 2011 sa zamestnanci archívu podieľali na vydaní reprezentatívnej dvojjazyčnej publikácie Platidlá na Slovensku / Money in Slovakia, ktorá mapuje vývoj peňazí na našom území od najstarších čias až do prijatia eura v roku 2009.

Pri príležitosti 20. výročia založenia Národnej banky Slovenska v roku 2013 bola vydaná dvojjazyčná kolektívna monografia Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Autormi jednotlivých kapitol sú predovšetkým súčasní a bývalí zamestnanci archívu Národnej banky Slovenska. Publikácia predstavuje ucelenú syntézu slovenského bankovníctva, zaoberá sa rekapituláciou vývoja bankovníctva a peňažníctva na území dnešného Slovenska v historickom priereze. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že na Slovensku je prvou publikáciou tohto druhu, ktorá využíva pramenné bohatstvo uložené v našich a zahraničných archívoch. Veľká časť publikácie sa opiera najmä o archívne dokumenty uložené v archíve Národnej banky Slovenska.

V tom istom roku archív pripravil medzinárodnú vedeckú konferenciu s rovnakým názvom, aký nesie uvedená monografia. Na konferencii vystúpili okrem domácich ekonómov a historikov tiež vedci z Česka, Rakúska, Maďarska a Chorvátska. Na podklade štúdií, ktoré odzneli na konferencii, vznikla v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied kolektívna monografia Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore, ktorá bola vydaná v roku 2014.

Pri príležitosti 25. výročia založenia Národnej banky Slovenska pripravil archív NBS 2. upravené a doplnené vydanie publikácie Platidlá na Slovensku / Money in Slovakia, obsahujúce informácie o vývoji euromeny a tiež aktuálnych emisiách pamätných a zberateľských mincí od roku 2009 po súčasnosť. Publikácia vyšla v októbri 2017.

Platidlá na Slovensku, 2. vydanie 1Archív je dlhoročným členom Európskej asociácie pre bankovú a finančnú históriu so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. V spolupráci s  ňou sa v máji 2003 konala v priestoroch Národnej banky Slovenska medzinárodná konferencia Ľudové bankovníctvo a finančný systém. Zamestnanci archívu sa ako zástupcovia banky pravidelne zúčastňujú workshopov a výročných konferencií tejto organizácie venovaných aktuálnym problémom výberu, správy a spracúvania archívnych dokumentov. V Bulletine EABH uverejňujú svoje príspevky k rôznym témam, napríklad o bankových budovách na Slovensku alebo o Zbierke fotografií NBS.

Rovnako sa zúčastňujú stretnutí organizovaných Európskou centrálnou bankou - Information Management Network, ktoré organizuje pre pracovnú skupinu registratúr a archívov centrálnych bánk Európskej únie k problematike správy registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov.

Oddelenie registratúry a archívu taktiež spolupracuje s podobnými odbornými pracoviskami na Slovensku, či už ide o skupinu špecializovaných verejných archívov alebo o archívy zastúpené v Spoločnosti slovenských archivárov. Zahraničná spolupráca sa okrem Európskej centrálnej banky a zastúpenia Národnej banky Slovenska v Európskej asociácii pre bankovú a finančnú históriu zameriava predovšetkým na archív Českej národnej banky v Prahe a Bankhistorisches Archiv

Rakúskej národnej banky vo Viedni.

V roku 2019 boli originály dokumentov z archívu NBS po prvýkrát v jeho histórii vypožičané na výstavu v zahraničí. Technické plány z rokov 1930 – 1932 vytvorené Friedrichom Weinwurmom k obytným komplexom Nová doba a Unitas v Bratislave boli vystavované na hrade Špilberk v Brne v Českej republike v dňoch 29. augusta – 3. novembra 2019. Výstava sa uskutočnila pod názvom Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta a jej hlavným organizátorom bolo Múzeum mesta Brna.

Z domácich výstav v nedávnom období možno uviesť úspešnú výstavu Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP usporiadanú pri príležitosti 75. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania. Originály archívnych dokumentov použité na výstave predstavili návštevníkom málo známe príbehy úradníkov Slovenskej národnej banky, ktorí sa aktívne zapojili do protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny. Výstava zachytávala tiež priebeh účasti prvej slovenskej centrálnej banky na financovaní a organizácii povstania. Dokumenty boli verejnosti sprístupnené od 26. augusta do 18. októbra 2019 vo výstavnej miestnosti ústredia NBS v Bratislave. 

Dátum poslednej úpravy: 5. januára 2021