SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

O archíve Národnej banky Slovenska

Pôvod archívu Národnej banky Slovenska priamo súvisí so vznikom Štátnej banky československej, ktorá sa onedlho po svojom vzniku v roku 1950 stala právnym nástupcom väčšiny zaniknutých peňažných ústavov na Slovensku. Dňa 31. augusta 1951 bol zriadený pri Oblastnom ústave Štátnej banky československej pre Slovensko v Bratislave historicko-dokumentárny referát, ktorého úlohou bolo zbierať, katalogizovať a uchovávať dokumenty bývalých peňažných ústavov na Slovensku a metodicky usmerňovať ich správu.

Dokumenty, ktoré vznikli činnosťou bývalých peňažných ústavov so sídlom v Bratislave a niekdajšom Západoslovenskom kraji, sa postupne sústreďovali do priestorov budovy bývalého kláštora v Marianke pri Bratislave. Pre ostatné územné oblasti Slovenska boli zriadené krajské podnikové archívy Štátnej banky československej v Košiciach, Turčianskych Tepliciach, neskôr v Ružomberku, a v Nitre. Kláštorná budova v Marianke nebola z rôznych dôvodov vhodná na trvalú úschovu zachovaných dokumentov, preto vedenie Štátnej banky československej pristúpilo v druhej polovici 70-tych rokov 20. storočia k výstavbe novej účelovej budovy v Bratislave – Trnávke na Krajnej ulici. Po vzniku Národnej banky Slovenska v roku 1993 sa do týchto priestorov sústredili aj archívne fondy z bývalých krajských archívov stredoslovenského a východoslovenského regiónu. V súčasnosti je takmer 5 tisíc bežných metrov archívnych dokumentov uložených v dvoch objektoch banky. V priestoroch ústredia Národnej banky Slovenska na Ulici Imricha Karvaša 1, kde sa nachádza aj registratúra Národnej banky Slovenska, je uložená väčšia časť archívneho fondu Štátnej banky československej a archívny fond Národnej banky Slovenska. V objekte archívu na Cukrovej 8 sú deponované archívne fondy väčšiny zaniknutých peňažných ústavov z celého územia Slovenska.

Archív je súčasťou oddelenia registratúry a archívu odboru hospodárskych služieb Národnej banky Slovenska. Oddelenie zabezpečuje aj predarchívnu starostlivosť pre registratúrne záznamy vznikajúce z činnosti Národnej banky Slovenska. Okrem novovzniknutého archívneho fondu Národnej banky Slovenska archív uchováva, spracúva a sprístupňuje na bádanie archívne dokumenty z viac ako 200 archívnych fondov a zbierok, ktoré boli od roku 1951 postupne vytvárané z prevzatého písomného materiálu zaniknutých peňažných ústavov a zo Štátnej banky československej.

Oddelenie poskytuje informácie a konzultácie ohľadom informácií k uchovávaným dokumentom širokej odbornej a laickej verejnosti. Pri vybavovaní správnej agendy najmä v súvislosti s reštitučnými nárokmi žiadateľov, usporiadaním práv k nehnuteľnostiam a informáciami o majetku predkov spolupracuje s rôznymi úradmi a inštitúciami doma a v zahraničí. 

Výsledky spracúvania archívnych fondov sú uverejňované v rôznych periodikách a knižných publikáciách. V rokoch 1997 - 2003 bol na stránkach bankového časopisu Biatec publikovaný seriál článkov Osobnosti peňažníctva na Slovensku, na ktorý nadviazal seriál Peňažné ústavy na Slovensku.

V roku 2000 zamestnanci archívu pripravili publikáciu Dokumenty z archívu NBS. V roku 2002 archív zorganizoval konferenciu Ľudia, peniaze a banky za účasti významných odborníkov z oblasti archeológie, numizmatiky, hospodárskych dejín a jazykovedcov zo Slovenska a Česka. Štúdie z konferencie boli publikované v rovnomennom zborníku.

Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestoreV roku 2011 sa zamestnanci archívu podieľali na vydaní reprezentatívnej dvojjazyčnej publikácie Platidlá na Slovensku / Money in Slovakia, ktorá mapuje vývoj peňazí na našom území od najstarších čias až do prijatia eura v roku 2009.

Pri príležitosti 20. výročia založenia Národnej banky Slovenska v roku 2013 bola vydaná dvojjazyčná kolektívna monografia Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Autormi jednotlivých kapitol sú predovšetkým súčasní a bývalí zamestnanci archívu Národnej banky Slovenska. Publikácia predstavuje ucelenú syntézu slovenského bankovníctva, zaoberá sa rekapituláciou vývoja bankovníctva a peňažníctva na území dnešného Slovenska v historickom priereze. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že na Slovensku je prvou publikáciou tohto druhu, ktorá využíva pramenné bohatstvo uložené v našich a zahraničných archívoch. Veľká časť publikácie sa opiera najmä o archívne dokumenty uložené v archíve Národnej banky Slovenska.

V tom istom roku archív pripravil medzinárodnú vedeckú konferenciu s rovnakým názvom, aký nesie uvedená monografia. Na konferencii vystúpili okrem domácich ekonómov a historikov tiež vedci z Česka, Rakúska, Maďarska a Chorvátska. Na podklade štúdií, ktoré odzneli na konferencii, vznikla v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied kolektívna monografia Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore, ktorá bola vydaná v roku 2014.

Pri príležitosti 25. výročia založenia Národnej banky Slovenska pripravil archív NBS 2. upravené a doplnené vydanie publikácie Platidlá na Slovensku / Money in Slovakia, obsahujúce informácie o vývoji euromeny a tiež aktuálnych emisiách pamätných a zberateľských mincí od roku 2009 po súčasnosť. Publikácia vyšla v októbri 2017.

Platidlá na Slovensku, 2. vydanie 1Archív je dlhoročným členom Európskej asociácie pre bankovú a finančnú históriu so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. V spolupráci s  ňou sa v máji 2003 konala v priestoroch Národnej banky Slovenska medzinárodná konferencia Ľudové bankovníctvo a finančný systém. Zamestnanci archívu sa ako zástupcovia banky pravidelne zúčastňujú workshopov a výročných konferencií tejto organizácie venovaných aktuálnym problémom výberu, správy a spracúvania archívnych dokumentov.

Rovnako sa zúčastňujú stretnutí organizovaných Európskou centrálnou bankou - Information Management Network, ktoré organizuje pre pracovnú skupinu registratúr a archívov centrálnych bánk Európskej únie k problematike správy registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov.

Oddelenie registratúry a archívu taktiež spolupracuje s podobnými odbornými pracoviskami na Slovensku, či už ide o skupinu špecializovaných verejných archívov alebo o archívy zastúpené v Spoločnosti slovenských archivárov. Zahraničná spolupráca sa okrem Európskej centrálnej banky a zastúpenia Národnej banky Slovenska v Európskej asociácii pre bankovú a finančnú históriu zameriava predovšetkým na archív Českej národnej banky a Bankhistorisches Archiv Rakúskej národnej banky.

Dátum poslednej úpravy: 21. marca 2019