SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

 

Bádateľský portál

Bádateľský portál archívu Národnej banky Slovenska poskytuje možnosť aktívneho prístupu k bádateľským činnostiam v archíve prostredníctvom verejne dostupných elektronických služieb. Po zaregistrovaní sa na portál získa bádateľ prístupové konto, ktoré mu umožní prezerať si sprístupnené archívne pomôcky k archívnym fondom zaniknutých peňažných ústavov na Slovensku, ktoré archív Národnej banky Slovenska uchováva. Predovšetkým má možnosť rezervovať si z domu návštevu bádateľne archívu a požiadať o predloženie vybratých sprístupnených archívnych dokumentov.


Registrácia

Pred používaním bádateľského portálu archívu NBS sa treba najskôr zaregistrovať. Kliknutím na záložku registrácia sa otvorí formulár, ktorý je potrebné vyplniť a odoslať. Následne systém zašle na zadanú e-mailovú adresu odkaz na overenie vytvoreného bádateľského konta. Po kliknutí na odkaz bude konto overené a záujemca bude mať prístup do bádateľského portálu.

Prihlásenie

Zaregistrovaný bádateľ sa do bádateľského portálu prihlasuje cez záložku prihlásenie, kde zadá svoju e-mailovú adresu a heslo.

Bádanie

Po prihlásení si bádateľ v záložke bádanie môže vybrať zo sprístupnených archívnych fondov a dostupných inventárov fond alebo zbierku, o ktoré má záujem. Ak je k vybranému fondu alebo zbierke sprístupnená na portáli archívna pomôcka, vyberie si jej názov. Následne klikne na tlačidlo vyhľadať a v spodnej časti stránky si môže prezerať inventárne jednotky zvolenej archívnej pomôcky.

Vytvorenie bádateľského listu

Bádateľ, ktorý má záujem o predloženie archívnych dokumentov v bádateľni archívu NBS, klikne na záložku vytvoriť bádateľský list a v zobrazenom formulári vyplní požadované údaje. V prípade, že zastupuje právnickú osobu, doplní tiež názov a adresu subjektu. Po stlačení tlačidla vytvoriť sa zobrazí prehľad jeho bádateľských listov. Každý list možno prostredníctvom tlačidla možnosti upraviť a odoslať na schválenie. Bádateľské listy schvaľuje správca bádateľne archívu NBS. Bádateľ následne dostane na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii oznam o schválení alebo neschválení bádateľského listu, alebo o jeho vrátení na úpravu.

Novozaregistrovaný bádateľ si môže pred svojou prvou návštevou archívu vytvoriť najviac jeden bádateľský list a po jeho schválení najviac jednu žiadanku. Bádatelia, ktorí už archív navštívili osobne, majú možnosť vytvoriť si na portáli viac bádateľských listov a žiadaniek podľa platného bádateľského poriadku (môžu mať najviac dva otvorené bádateľské listy a dve žiadanky). Po vytvorení nového bádateľského listu však vždy treba vyčkať na jeho odsúhlasenie archívom, až potom k nemu možno vytvárať žiadanky 

Vytvorenie žiadanky

Žiadanku na predloženie dokumentov v bádateľni archívu NBS možno vytvoriť priamo v záložke bádanie prostredníctvom tlačidla vyžiadať, ktoré sa nachádza na konci riadku s vyhľadanou inventárnou jednotkou. Zobrazí sa formulár novej žiadanky, kde je potrebné vyplniť požadované údaje, zvoliť si schválený bádateľský list a žiadanku odoslať na schválenie. Do jednej žiadanky sa môže takýmto spôsobom zvoliť povolený počet inventárnych jednotiek v povolenom počte úložných jednotiek (na bádanie počas jedného dňa je povolených maximálne 25 inventárnych jednotiek, ktoré  sa môžu nachádzať v maximálne troch úložných jednotkách). Správca bádateľne môže žiadanku schváliť, ale tiež neschváliť (ak schváleniu bránia dôvody vyplývajúce z príslušných platných predpisov) alebo vrátiť na úpravu, o čom príde bádateľovi na jeho e-mailovú adresu notifikácia. Na jednu návštevu v bádateľni možno vytvoriť jednu žiadanku. 

Návšteva bádateľne archívu NBS

Po schválení žiadanky môže bádateľ v požadovaný deň navštíviť bádateľňu archívu NBS, kde mu budú po overení totožnosti predložené požadované archívne dokumenty. Záujemca, ktorému bol povolený prístup k archívnym dokumentom, je povinný riadiť sa ustanoveniami platného bádateľského poriadku. Archív na požiadanie vyhotovuje kópie a overené kópie archívnych dokumentov. Kópie sa vyhotovujú za úhradu podľa platného cenníka úhrad. Bádateľský poriadok a cenník úhrad archívu Národnej banky Slovenska  za vyhotovenie kópií archívnych dokumentov sú prístupné aj v bádateľni archívu.

Archívne dokumenty uložené v archíve NBS sú prevažne v slovenskom jazyku a čiastočne aj v nemeckom a maďarskom jazyku.


 

 

Dátum poslednej úpravy: 11. decembra 2019