SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

 

Všeobecný úverný ústav, Modrý Kameň

Všeobecný úverný ústav, Modrý Kameň bol založený v roku 1928. Založila ho Banka československých légií (BČL) ako súčasť svojho centralizačného plánu. Túto akciu začala v roku 1928, keď založila 17 takýchto ústavov na území Slovenska. Všetky ústavy mali rovnaký názov "Všeobecný úverný ústav". Úspešné hospodárenie banky a oneskorený nástup hospodárskej krízy v ČSR podnietil banku založiť v roku 1932 ďalších 20 takýchto ústavov.

 

Nádejné obdobie všetkých ústavov bolo postupne zmarené ekonomickým prepadom stále sa prehlbujúcej hospodárskej krízy a potrebou BČL znížiť počet peňažných ústavov na Slovensku. V roku 1933 začalo riaditeľstvo BČL jednať so Zväzom roľníckych vzájomných pokladníc o odpredaní úverných ústavov. Ponechané mali byť len ústavy, ktoré zastupovali funkciu pobočiek. Oficiálna dohoda so Zväzom nakoniec neprebehla a celá záležitosť bola riešená formou verejných a tichých likvidácií slabých ústavov, zlúčením s Roľníckymi vzájomnými pokladnicami alebo vzájomnými fúziami.

 

Všeobecný úverný ústav v Modrom Kameni zmenil v roku 1933 sídlo do Lučenca a v roku 1938 do Banskej Bystrice. Pravdepodobne zanikol v roku 1949 zlúčením so Slovenskou všeobecnou úvernou bankou v Bratislave.

 

Archívny fond Všeobecného úverného ústavu v Modrom Kameni bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku, kde bol v roku 1968 usporiadaný a spracovaný podnikovou archivárkou Boženou Viestovou formou inventárneho súpisu. Odtiaľ bol v roku 1993 prevezený do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave na Krajnej 27.

 

Následne bol v roku 2003 prevezený do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave na Cukrovej 8 a v roku 2016 archivár Národnej banky Slovenska František Chudják inventárny súpis upravil. V roku 2022 ho doplnila a napísala krátky úvod archivárka Žaneta Hrivnáková. Rozsah celého fondu je 0,7 bežného metra.

 

Napriek tomu, že archívny fond Všeobecného úverného ústavu je malý, poskytuje informácie o jeho vzniku, pôsobení a zániku a je tiež pramenným materiálom k štúdiu hospodárskych a sociálnych dejín na Slovensku v prvej polovici 20. storočia.

 

Dátum poslednej úpravy: 29. apríla 2022