SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Národná banka Slovenska, Bratislava

Národná banka Slovenska vznikla 1. januára 1993. Jej vznik bol logickým dôsledkom vzniku Slovenskej republiky po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Činnosť, organizáciu, ako aj vzťahy k iným verejným a súkromným inštitúciám upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Od svojho vzniku v roku 1993 prešla Národná banka Slovenska viacerými zásadnými zmenami. Kľúčovým medzníkom v jej histórii bol vstup Slovenska do Európskej únie. Národná banka Slovenska sa stala členom Európskeho systému centrálnych bánk. Od 1. januára 2009 – dňa zavedenia eura v Slovenskej republike – je súčasťou Eurosystému, ktorý určuje menovú politiku v eurozóne. Od 1. septembra 2014 je súčasťou jednotného európskeho dohľadu nad bankami.

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Jej prvoradým cieľom je zabezpečovanie cenovej stability, ktorá prispieva k dosiahnutiu vysokej úrovne zamestnanosti, ako aj udržateľnému a neinflačnému ekonomickému rastu.

V oblasti finančného trhu prispieva Národná banka Slovenska k stabilite finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. Vykonáva dohľad nad finančným trhom, t. j. vykonáva dohľad nad bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi, sprostredkovateľmi investičných služieb, burzami cenných papierov, správcovskými spoločnosťami, podielovými fondmi a subjektmi kolektívneho investovania, poisťovňami, zaisťovňami, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, dôchodkovými fondmi, doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a ďalšími dohliadanými subjektmi slovenského finančného trhu.

Národná banka Slovenska je bankou bánk na území Slovenskej republiky. Vydáva eurové bankovky a mince a zabezpečuje ich obeh. Na rozdiel od komerčných bánk nie je jej cieľom tvorba zisku.

Najvyšším riadiacim orgánom tejto inštitúcie je banková rada. Podľa § 7 zákona o Národnej banke Slovenska má mať šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné. Národná banka Slovenska má na území Slovenskej republiky zriadené ústredie a 5 expozitúr.

Archív Národnej banky Slovenska preberá podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach registratúrne záznamy z činnosti Národnej banky Slovenska s trvalou dokumentárnou hodnotou po uplynutí lehoty ich uloženia v registratúrnom stredisku. V súčasnej dobe sú z činnosti Národnej banky Slovenska uložené v archíve archívne dokumenty z rokov 1993 – 2008, ktoré sa týkajú najmä činnosti expozitúr banky a Múzea mincí a medailí v Kremnici. Sú spracované formou preberacích zoznamov a súpisov a zatiaľ nie sú prístupné pre verejnosť.

Dátum poslednej úpravy: 24. septembra 2019