SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Národná banka Slovenska, Bratislava

Národná banka Slovenska vznikla 1. januára 1993. Jej vznik bol logickým dôsledkom vzniku Slovenskej republiky po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Činnosť, organizáciu, ako aj vzťahy k iným verejným a súkromným inštitúciám upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Od svojho vzniku v roku 1993 prešla Národná banka Slovenska viacerými zásadnými zmenami. Kľúčovým medzníkom v jej histórii bol vstup Slovenska do Európskej únie. Národná banka Slovenska sa stala členom Európskeho systému centrálnych bánk. Od 1. januára 2009 – dňa zavedenia eura v Slovenskej republike – je súčasťou Eurosystému, ktorý určuje menovú politiku v eurozóne. Od 1. septembra 2014 je súčasťou jednotného európskeho dohľadu nad bankami.

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Jej prvoradým cieľom je zabezpečovanie cenovej stability, ktorá prispieva k dosiahnutiu vysokej úrovne zamestnanosti, ako aj udržateľnému a neinflačnému ekonomickému rastu.

V oblasti finančného trhu prispieva Národná banka Slovenska k stabilite finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. Vykonáva dohľad nad finančným trhom, t. j. vykonáva dohľad nad bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi, sprostredkovateľmi investičných služieb, burzami cenných papierov, správcovskými spoločnosťami, podielovými fondmi a subjektmi kolektívneho investovania, poisťovňami, zaisťovňami, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, dôchodkovými fondmi, doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a ďalšími dohliadanými subjektmi slovenského finančného trhu.

Národná banka Slovenska je bankou bánk na území Slovenskej republiky. Vydáva eurové bankovky a mince a zabezpečuje ich obeh. Na rozdiel od komerčných bánk nie je jej cieľom tvorba zisku.

Najvyšším riadiacim orgánom tejto inštitúcie je banková rada. Podľa § 7 zákona o Národnej banke Slovenska má mať šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné. Národná banka Slovenska má na území Slovenskej republiky zriadené ústredie a 5 expozitúr.

Archív Národnej banky Slovenska preberá podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach registratúrne záznamy z činnosti Národnej banky Slovenska s trvalou dokumentárnou hodnotou po uplynutí lehoty ich uloženia v registratúrnom stredisku. V súčasnej dobe sú z činnosti Národnej banky Slovenska uložené v archíve archívne dokumenty z rokov 1993 – 2008, ktoré sa týkajú najmä činnosti expozitúr banky a Múzea mincí a medailí v Kremnici. Sú spracované formou preberacích zoznamov a súpisov a zatiaľ nie sú prístupné pre verejnosť.

Dátum poslednej úpravy: 24. septembra 2019