SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Zlatomoravecká agrárna banka, Zlaté Moravce

Banka vznikla v roku 1872 pod názvom Zlatomoravecká sporiteľňa, účastinná spoločnosť (v maďarčine Aranyos-Maróthi takarékpénztár, r. t., v nemčine Aranyos-Maróther Sparkassa A.G.). Akciový kapitál bol 25 tisíc zlatých. Postupne sa zvyšoval, v roku 1896 bol 400 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), v roku 1909 už 600 tisíc K, v roku 1911 to boli 2 milióny K a v roku 1918 dosiahol 3 milióny K. V roku 1911 banka prevzala Oslanskú sporiteľňu a v roku 1913 Sporiteľňu vo Vrábľoch. Z týchto bánk si vytvorila svoje filiálky. V roku 1913 dosiahla Zlatomoravecká agrárna banka čistý zisk 201 tisíc K. Bola tiež podružným miestom Rakúsko-uhorskej banky. V období pred prvou svetovou vojnou získala sklárne v Rudne nad Hronom (Garamrudno) a v Novej Bani. V roku 1918 prevzala sporiteľňu vo Vámosmikola a vytvorila z nej svoju filiálku, ale v roku 1922 ju zrušila. Približne v tom istom čase zrejme prišla i o sklárne.

Zlatomoravecká agrárna banka, Zlaté Moravce - reklamný letákPeňažný ústav mal na Slovensku filiálky v Želiezovciach, Žiari nad Hronom (Svätom Kríži nad Hronom), vo Vrábľoch a Oslanoch. V roku 1929 sa stal afilovaným ústavom Banky československých légií. Filiálka v Želiezovciach vznikla v roku 1897 a jej prvým riaditeľom bol Ján Szedlacsek, želiezovský notár. V roku 1933 bola filiálka v dôsledku reorganizácie pretvorená na Všeobecný úverný ústav, družstvo s r. o., Želiezovce, ktorý bol afilovaný Bankou československých légií. V roku 1938 po viedenskej arbitráži sa tento úverný ústav zlúčil s Tekovskou ľudovou bankou. Filiálka v Žiari nad Hronom vznikla v roku 1924. V jej predstavenstve boli Filip Hedely, Michal Kocák a notár Ján Bandžala.

V správe banky sa od najstarších čias až po jej zánik vystriedali Lajos Kürthy, Benedek Lányi, Ján Mittelmann, Ján Szedlacsek, veľkostatkár Štefan Kosztolányi, Július Adler, Ján Bandžala, Paul Cserey, Filip Hédely, Josef Janda, Július Lányi a iní.

Na valnom zhromaždení 30. apríla 1933 bola schválená fúzia banky s Bankou československých légií, Praha, so spätnou platnosťou od 1. januára 1933. Z firemného registra súdu v Nitre však bola vymazaná až v roku 1948.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Nitre, odkiaľ bol v roku 1962 prevezený do jej podnikového archívu v Marianke pri Bratislave. Dokumenty tu boli uložené v bývalom kláštore. V rokoch 1975 – 1977 boli prevezené do novej účelovej budovy archívu na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave.

V archívnom fonde Zlatomoraveckej agrárnej banky sa nachádzajú iba zlomky pôvodných záznamov - sú tu stanovy z roku 1926 a tri účtovné knihy z obdobia rokov 1929 - 1939. Inventár k fondu bol vytvorený v roku 2016.

Dátum poslednej úpravy: 9. januára 2019