SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Obchodná banka, Košice

Obchodná banka, účastinná spoločnosť, Košice, bola založená 24. februára 1939 s akciovým kapitálom 1 milión pengő. Nominálna hodnota 10 tisíc kusov akcií bola 100 pengő za kus. Majoritu účastín vlastnila Peštianska maďarská obchodná banka v Budapešti. Banka bola oprávnená vykonávať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody ako prijímať vklady, sprostredkovávať pôžičky, predávať a kupovať nehnuteľnosti, vymáhať rôzne pohľadávky a prijímať depozity do úschovy.

Obchodná banka, Košice - budova centrály v KošiciachAž do roku 1948, keď už bola v likvidácii, niet o banke veľa údajov. Bilancia z roku 1948 vykazuje na vkladoch 8,2 milióna korún československých (Kčs), dlžníci na bežnom účte predstavujú sumu 3,5 milióna Kčs, žalované zmenky 1,6 milióna Kčs, cudzozemské výplaty 3,2 milióna Kčs, viazané pohľadávky voči iným tuzemským peňažným ústavom 11,1 miliónov Kčs, nehnuteľnosti 1,45 milióna Kčs, vecné výdavky 72 tisíc Kčs a osobné výdavky 291 tisíc Kčs. Členmi správnej a dozornej rady boli Barna Tost, Ladislav Tost, Karol Szakmáry, Štefan Oelschläger, František Oelschläger. Riaditeľom bol Gottfried Chochstadter, zástupcom riaditeľa Eugen Forbát, prokuristom Andrej Lipták a pokladníkom Arnošt Vilkovský. Obchodná banka vstúpila 23. marca 1945 do likvidácie. Za likvidátora bol ustanovený Ján Hajzuk, riaditeľ filiálky Sedliackej banky v Košiciach. V roku 1950 na základe vyhlášky ministra financií č. 265/1950 Úr. v. I. banku univerzálnou sukcesiou prevzala Slovenská všeobecná úverná banka v Bratislave.

Zachované zlomky dokumentov sa našli uložené spolu s materiálom Slovenskej všeobecnej úvernej banky v budove Štátnej banky československej na niekdajšej Stalingradskej 2 v Košiciach. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ boli prevezené v roku 2003 do budovy na Cukrovej 8 v Bratislave.

K časti materiálu bol v roku 1963 vyhotovený inventár, ktorý bol doplnený a revidovaný v roku 2016 v archíve Národnej banky Slovenska. Archívny fond obsahuje hlavne účtovné knihy, dokumenty k likvidácii banky a obdobiu po druhej svetovej vojne.

Dátum poslednej úpravy: 20. septembra 2019