SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Ľudová banka, Námestovo

Ľudová banka, účastinný spolok, Námestovo, bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení 7. júla 1902. Cieľom spolku bolo prijímať vklady a poskytovať obyvateľom hornej Oravy drobné roľnícke úvery, zmenkové a hypotekárne. Iniciátorom vzniku a vedúcou osobnosťou tohto peňažného ústavu bol počas celej jeho 38-ročnej existencie František Skyčák. Základný akciový kapitál vo výške 100 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) tvorilo tisíc akcií v nominálnej hodnote 100 K za kus. Výkonné orgány spolku tvorili valné zhromaždenie, správa, výkonný výbor a dozorné povereníctvo. Správa pozostávala z 10 – 17 členov volených na tri roky a post predsedu dlhé roky zastával František Skyčák. Kontrolnú funkciu plnilo dozorné povereníctvo, ktoré viedol Aurel Styk.

V prvých rokoch existencie ústavu sa jeho vedenie sústredilo len na prijímanie vkladov a poskytovanie výhodných úverov, čím si postupne získalo pomerne širokú klientelu. Takáto opatrná finančná politika trvala až do skončenia prvej svetovej vojny a prinášala banke stále vyššie zisky a povesť solídneho peňažného ústavu. Následkom malého záujmu o investície sa postupom času začali vytvárať peňažné prebytky, ktoré ústav ukladal v iných slovenských bankách. Práve v súvislosti so zvýšením vkladov a investícií banka tiež zvýšila svoj akciový kapitál vydaním nových účastín; prvýkrát v roku 1909 na 200 tisíc K a začiatkom roka 1918 na 500 tisíc K.

Ľudová banka, Námestovo - 5 účastín Hornooravská priemyselná ú. s.,1925Časť investícií smerovala do nákupu cenných papierov. Situácia sa zásadne zmenila po vzniku prvej Československej republiky, keď banka upustila od dovtedajšej obchodnej stratégie a začala vo veľkom investovať do nehnuteľností a priemyselných podnikov. Zanedlho po skončení prvej svetovej vojny kúpila veľkostatok v Kamennej Porube pri Rajci. V roku 1919 sa upísaním účastín aktívne podieľala na vzniku Slovenskej roľníckej banky v Košiciach, ako aj Drevárskeho spolku v Bratislave. Postupne získala podiel aj v Žilinskej celulózke a majoritu vo Veľkobytčianskom pivovare.

K jej ďalším aktivitám patrilo úverovanie potravných spolkov, Oravskej župy, okolitých obcí, ale aj poľských roľníkov. Podieľala sa na financovaní kolonistov, elektrifikácii Námestova, ale svoj záujem sústredila hlavne na spracovanie dreva a obchod s touto komoditou. Poskytovala úvery Slovenskej lesnej a drevopriemyselnej účastinnej spoločnosti v Žiline a v roku 1921 sa zúčastnila na založení Hornooravskej priemyselnej účastinnej spoločnosti, ktorá prevádzkovala parné píly a obchodovala s drevom.

Ľudová banka v Námestove pôsobila do roku 1939, keď jej ministerstvo financií prípisom č. 18842/39-VI./16/5 zo 6. decembra 1939 nariadilo fúziu s Ľudovou bankou v Ružomberku.

Zo zachovaných archívnych dokumentov tohto peňažného ústavu majú najväčšiu výpovednú hodnotu zápisnice z rokovaní jej vedenia, korešpondencia a uznesenia o fúzii. Archívny fond možno využiť pri štúdiu dejín bankovníctva na Slovensku s ohľadom na hospodárske aktivity katolíckeho krídla slovenského politického spektra. Umožňuje tiež sledovať jej aktivity v úverovaní priemyslu a koncentračný proces v bankovníctve na Slovensku.

Archívne dokumenty banky boli pôvodne uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku, kde boli usporiadané a v roku 1968 k nim bol vyhotovený dočasný inventár. V roku 1993 boli prevezené do archívu Národnej banky Slovenska v Bratislave, kde bol inventár v roku 2016 zrevidovaný.

Dátum poslednej úpravy: 27. júna 2018