SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Hospodárska úverná banka, Tornaľa, filiálky Rimavská Sobota, Rožňava

Hospodárska úverná banka, Tornaľa, vznikla v roku 1929 z Tornaľskej banky, Tornaľa, zmenou jej názvu a fúziou s Lučeneckou úvernou bankou v Lučenci a Gemerskou ľudovou bankou v Rožňave. Tornaľská banka bola založená v roku 1910. Jej akciový kapitál predstavoval 200 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) a pozostával z tisíc kusov akcií po 200 K.

Banka bola oprávnená v rámci zákonných ustanovení prijímať vklady, poskytovať úvery, kupovať a predávať nehnuteľnosti. Výsledky obchodnej činnosti banky boli dobré. V rokoch 1913 - 1915 vklady tvorili približne 1 milión K, pôžičky sumu 1,5 milióna K a čistý zisk predstavoval 30 tisíc K. O jej činnosti a výsledkoch od roku 1916 až do roku 1922 nemáme záznamy. V roku 1916 banka vykazovala obrat 5 miliónov K, vklady na vkladných knižkách v sume 3,7 milióna K a akciový kapitál bol zvýšený na 300 tisíc K.

Členmi správnej a dozornej rady boli Soma Koos, Bertalan Hevessy, Jozef Szent-Ivány, Gejza Vétsey a ďalší, hlavným účtovníkom bol Samuel Klein a pokladníkom Ján Jankovich.

Hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku 1929, spôsobila, že zisk banky klesol takmer o polovicu. V roku 1929 sa dostala do záujmovej sféry Banky československých légií. Po už spomínanej fúzii mala svoje filiálky v Lučenci, Rimavskej Sobote a v Rožňave. Pôsobila do 1. januára 1933, keď fuzionovala so Slovenskou všeobecnou úvernou bankou, ktorá tiež patrila do záujmovej sféry Banky československých légií.

Z činnosti Hospodárskej úvernej banky, Tornaľa, sa zachovala iba časť archívnych dokumentov filiálok v Rimavskej Sobote a Rožňave. Zachované dokumenty boli uložené v príručných registratúrach pobočiek Štátnej banky československej (ŠBČS) v Rimavskej Sobote a v Rožňave. V roku 1962 boli archívne dokumenty Hospodárskej úvernej banky, Tornaľa, filiálka Rimavská Sobota, prevezené do podnikového archívu ŠBČS v Marianke, kde bol k nim vypracovaný ich súpis. Po roku 1976 boli prevezené do archívu ŠBČS na Krajnej 27 v Bratislave a odtiaľ v roku 2003 do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave. Z činnosti filiálky v Rimavskej Sobote sa zachovali len dve účtovné knihy z rokov 1930 – 1940.

Archívne dokumenty z činnosti Hospodárskej úvernej banky, Tornaľa, filiálka Rožňava, boli v roku 1962 prevezené do podnikového archívu ŠBČS v Košiciach. Po roku 1995 boli prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave a odtiaľ v roku 2003 do budovy archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. V roku 1963 bol k tejto časti fondu vytvorený inventár, ktorý bol v roku 2016 zrevidovaný. Z činnosti filiálky v Rožňave sa zachovali iba zápisnice výboru z rokov 1932 - 1933 a bilancie z rokov 1930 - 1932.

V roku 2019 bol v archíve Národnej banky Slovenska k fondu Hospodárskej úvernej banky, Tornaľa, vytvorený spoločný inventár pre filiálky Rimavská Sobota a Rožňava.

 

Dátum poslednej úpravy: 12. septembra 2019