SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Hospodárska úverná banka, Tornaľa, filiálky Rimavská Sobota, Rožňava

Hospodárska úverná banka, Tornaľa, vznikla v roku 1929 z Tornaľskej banky, Tornaľa, zmenou jej názvu a fúziou s Lučeneckou úvernou bankou v Lučenci a Gemerskou ľudovou bankou v Rožňave. Tornaľská banka bola založená v roku 1910. Jej akciový kapitál predstavoval 200 tisíc rakúsko-uhorských korún (K) a pozostával z tisíc kusov akcií po 200 K.

Banka bola oprávnená v rámci zákonných ustanovení prijímať vklady, poskytovať úvery, kupovať a predávať nehnuteľnosti. Výsledky obchodnej činnosti banky boli dobré. V rokoch 1913 - 1915 vklady tvorili približne 1 milión K, pôžičky sumu 1,5 milióna K a čistý zisk predstavoval 30 tisíc K. O jej činnosti a výsledkoch od roku 1916 až do roku 1922 nemáme záznamy. V roku 1916 banka vykazovala obrat 5 miliónov K, vklady na vkladných knižkách v sume 3,7 milióna K a akciový kapitál bol zvýšený na 300 tisíc K.

Členmi správnej a dozornej rady boli Soma Koos, Bertalan Hevessy, Jozef Szent-Ivány, Gejza Vétsey a ďalší, hlavným účtovníkom bol Samuel Klein a pokladníkom Ján Jankovich.

Hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku 1929, spôsobila, že zisk banky klesol takmer o polovicu. V roku 1929 sa dostala do záujmovej sféry Banky československých légií. Po už spomínanej fúzii mala svoje filiálky v Lučenci, Rimavskej Sobote a v Rožňave. Pôsobila do 1. januára 1933, keď fuzionovala so Slovenskou všeobecnou úvernou bankou, ktorá tiež patrila do záujmovej sféry Banky československých légií.

Z činnosti Hospodárskej úvernej banky, Tornaľa, sa zachovala iba časť archívnych dokumentov filiálok v Rimavskej Sobote a Rožňave. Zachované dokumenty boli uložené v príručných registratúrach pobočiek Štátnej banky československej (ŠBČS) v Rimavskej Sobote a v Rožňave. V roku 1962 boli archívne dokumenty Hospodárskej úvernej banky, Tornaľa, filiálka Rimavská Sobota, prevezené do podnikového archívu ŠBČS v Marianke, kde bol k nim vypracovaný ich súpis. Po roku 1976 boli prevezené do archívu ŠBČS na Krajnej 27 v Bratislave a odtiaľ v roku 2003 do budovy archívu Národnej banky Slovenska na Cukrovej 8 v Bratislave. Z činnosti filiálky v Rimavskej Sobote sa zachovali len dve účtovné knihy z rokov 1930 – 1940.

Archívne dokumenty z činnosti Hospodárskej úvernej banky, Tornaľa, filiálka Rožňava, boli v roku 1962 prevezené do podnikového archívu ŠBČS v Košiciach. Po roku 1995 boli prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave a odtiaľ v roku 2003 do budovy archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. V roku 1963 bol k tejto časti fondu vytvorený inventár, ktorý bol v roku 2016 zrevidovaný. Z činnosti filiálky v Rožňave sa zachovali iba zápisnice výboru z rokov 1932 - 1933 a bilancie z rokov 1930 - 1932.

V roku 2019 bol v archíve Národnej banky Slovenska k fondu Hospodárskej úvernej banky, Tornaľa, vytvorený spoločný inventár pre filiálky Rimavská Sobota a Rožňava.

 

Dátum poslednej úpravy: 12. septembra 2019