SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Moldavský úverný ústav, Moldava nad Bodvou

Moldavský úverný ústav, účastinná spoločnosť, Moldava nad Bodvou, bol založený v roku 1872 pod názvom Abauj-szepsi takarékpénztár és zálogintézet.

Peňažný ústav bol oprávnený uskutočňovať v rámci zákonných ustanovení všetky bankové obchody, prijímať vklady, eskontovať a lombardovať zmenky, poskytovať úvery akceptačné, zmenkové a bežnoúčtovné, kupovať a predávať cenné papiere, obchodovať s valutami, kupovať a predávať nehnuteľnosti.

Moldavský úverný ústav, Moldava nad Bodvou - účastina, 1911Čistý zisk v roku 1907 bol 50 tisíc rakúsko-uhorských korún (K), vklady na vkladných knižkách tvorili 1 milión K a pohľadávok bolo za 2 milióny K. Základný kapitál bol 400 tisíc K. Nominálna hodnota 2 tisíc účastín bola 200 K za kus. V rokoch 1913 - 1915 vykázal ústav čistý zisk už 75 tisíc K, vklady 1,5 milióna K a objem úverov sa zvýšil na 2,8 milióna K.

Členmi správnej a dozornej rady boli v tom čase Július Géczy, Bódog Pollacsek, Martin Nagy, Gabriel Góts, Martin Szöken, Benö Pollner, Rezsö Szluka, Ján Vizdos, Gustáv Toth, Štefan Kádár, Karol Persenszky, Štefan Hahny, Vojtech Kovács, Bertalan Hedry, Lipót Wohl, Gabriel Barta, Eugen Fodor, Samuel Wohl, účtovníkom bol Karol Soltész a pokladníkom Menyhért Radácsi.

Moldavský úverný ústav pôsobil do roku 1926, keď vstúpil do likvidácie.

Zachovaný archívny materiál bol uložený v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Bratislave do roku 1965, keď bol na základe príkazu Slovenskej archívnej správy prevezený do podnikového archívu Štátnej banky československej v Košiciach na Šrobárovej 2. Dokumenty boli po roku 1990 prevezené do archívu Národnej banky Slovenska na Krajnej 27 v Bratislave, odkiaľ sa v roku 2003 previezli do budovy archívu na Cukrovej 8 v Bratislave. Inventár bol vypracovaný v roku 1967 v archíve Štátnej banky československej a v roku 2016 bol zrevidovaný v archíve Národnej banky Slovenska. Archívny fond tvorí iba správa o pripravovanej fúzii s Tatra bankou v Martine.

Dátum poslednej úpravy: 19. septembra 2019