SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Hospodárska úverná banka, Brezová pod Bradlom

Hospodárska úverná banka v Brezovej pod Bradlom bola založená v roku 1910 pod názvom Hospodárska banka, Brezová pod Bradlom. Jej prvá správna rada mala nasledovné zloženie: Štefan Papánek (predseda), Štefan Kováč (podpredseda), Ján Papánek, Samuel Rechtoris, Samuel Gašparec, Samuel Papánek, Martin Papánek a Juraj Krutý. Za členov dozorného výboru boli zvolení Ján Lichner, Ján Černý, Ján Cirana, Štefan Gavora a Štefan Krutý, náhradníkmi boli Samuel Bzuch a Ján Svátik. Prvým riaditeľom Hospodárskej úvernej banky sa stal Jozef Hora.

Hlavnými činnosťami banky bolo najmä prijímať vklady na vkladné knižky a bežné účty, eskontovať a reeskontovať zmenky, obchodné poukážky, uskutočňovať bankové obchody, obchodovať s tovarom, nehnuteľnosťami, poskytovať úvery, hypotekárne pôžičky a pôžičky na zálohu a sprostredkovať kúpu a predaj.

V roku 1925 došlo k zmene jej názvu na Hospodárska úverná banka, keď prevzala Vrbovskú úvernú banku vo Vrbovom (vznikla v roku 1873) a vytvorila z nej svoju filiálku. Prokuristom filiálky vo Vrbovom sa stal Alfréd Neradil. Účastinná istina banky bola zvýšená zo 100 tisíc Kč na 1 milión Kč vydaním 5 tisíc účastín s nominálnou hodnotou 200 Kč za kus.

Ozdravenie banky sa prejavilo najmä na stave vkladov na vkladných knižkách a bankových účtoch. V roku 1924 to bolo len 278 012 Kč, v roku 1925 suma narástla na 8 542 329 Kč. Podobným spôsobom vzrástla aj položka úverov na bežných účtoch, zmenkách a hypotékach - v roku 1924 to bolo len 170 314 Kč, v roku 1925 suma dosiahla výšku 3 849 479 Kč.

Dobré hospodárske výsledky súviseli s aktívnym spojením banky so Slovákmi vysťahovanými do Ameriky. Celkový obrat k 31. decembru 1926 bol 69 599 141 Kč a čistý zisk dosiahol sumu 133 517 Kč, vďaka čomu bolo možné vyplácať 7 % dividendy z akciového kapitálu 1 milión Kč (14 Kč na jednu účastinu), a vyplatiť správe tantiémy vo výške 35 tisíc Kč. Aj v rokoch 1927 - 1928 banka pôsobila so ziskom. Hlavnou obchodnou činnosťou bolo poskytovanie úverov. Čistý zisk dosiahol v roku 1928 sumu 116 093 Kč.

Zloženie správnej rady banky v roku 1928 bolo nasledovné: Štefan Papánek, súkromník z Brezovej ako predseda, Samuel Gašparec, súkromník z Brezovej ako podpredseda, členovia Emanuel Kováč, riaditeľ banky z Veľkej Bytče, Samuel Papánek, bankár z Chicaga, Martin Papánek, bankár z Chicaga, Samuel Rechtoris, obchodník z Brezovej, Juraj Krutý, súkromník z Brezovej a Ján Černý, súkromník z Brezovej. V dozornej rade bol predsedom Ján Lichner, evanjelický farár z Brezovej, a členmi boli Ján Michálek, roľník z Brezovej; Ivan Jurkovič, bankový revízor z Bratislavy, a Ján Ciran, garbiar z Brezovej. Najviac účastín vlastnili Štefan Papánek - 2 100 kusov, Samuel Gašparec a Juraj Krutý, obaja po 500 kusov.

Hospodárska úverná banka, Brezová pod Bradlom - účastina, 1910Rok 1929 vyvrcholil krízou v jednotlivých odvetviach vtedajšieho hospodárskeho života. Činnosť banky bola úzko spätá s miestnym garbiarskym priemyslom a vlnárskym obchodom a bola priamo závislá na prosperite a zamestnanosti týchto dvoch podnikateľských odvetví, ktoré vtedy postihla kríza.

Banka v rokoch 1931 - 1932 obmedzila poskytovanie úverov a v roku 1933 úverovú činnosť takmer zastavila. Napokon všeobecné zlepšenie hospodárskych pomerov v roku 1936 pozitívne ovplyvnilo aj obchody banky a koncom roka sa vplyvom oživenia miestnej priemyselnej výroby oživili aj úverové potreby podnikov. Ďalší rast obchodov, hoci nepatrný, banka zaznamenala v roku 1937, keď dosiahla čistý zisk 45 163 Kč.

Činnosť banky bola ukončená, keď na základe výmeru ministerstva financií zo dňa 5. septembra 1940 číslo 6661/1940-II/16 a na základe uznesenia valného zhromaždenia konaného dňa 15. marca 1941 splynula s Myjavskou bankou.

Spisový materiál banky bol v roku 1956 prevezený ako neusporiadaný do podnikového archívu Štátnej banky československej, ktorý bol zriadený v bývalom kláštore v Marianke. Archívny fond tu bol čiastočne spracovaný a bol k nemu vyhotovený inventár, ktorý bol v roku 2015 upravený a zrevidovaný v archíve Národnej banky Slovenska v Bratislave na Cukrovej 8, kde sa fond nachádza od roku 2003. 

Dátum poslednej úpravy: 19. septembra 2019