SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Banskoštiavnický obchodný a úverový ústav, Banská Štiavnica

Otváracie valné zhromaždenie peňažného ústavu sa konalo 14. apríla 1889. Základný kapitál bol vo výške 50 tisíc zlatých. Akcionármi banky boli veľkoobchodníci, továrnici a miestna inteligencia. V roku založenia dosiahla výška vkladov 52 tisíc zlatých a suma poskytnutých úverov 137,4 tisíc zlatých. O päť rokov neskôr už boli vklady vo výške 333,5 tisíc zlatých a poskytnuté úvery narástli na sumu 466,9 tisíc zlatých. Od roku 1909 bol akciový kapitál 150 tisíc rakúsko-uhorských korún (K). Obrat, vklady aj poskytnuté úvery narastali, a to až do roku 1915. V nasledujúcich rokoch až do usporiadania pomerov po vojne klesali. Banka upísala v roku 1914 vojnové pôžičky vo výške 114 tisíc K, čo predstavovalo 20 % zloženej hotovosti. Straty z vojnových pôžičiek sa odpisovali ešte v roku 1922.

V roku 1921 dosiahla banka obrat 24,4 milióna korún československých (Kč) a zaznamenala vklady vo výške 823 tisíc Kč. O rok neskôr bol obrat 21,2 miliónov Kč, vklady vzrástli na sumu 955,7 tisíc Kč a úvery poskytla za 916 tisíc Kč.  V roku 1923 už boli vklady vo výške 1,4 milióna Kč a úvery poskytnuté vo výške 1,3 milióna Kč.

Ministerstvo financií Československej republiky udelilo banke v roku 1921 privilegované postavenie pri honorovaní vojnových pôžičiek a o rok neskôr sa stala privilegovaným miestom na konverziu uhorských vojnových pôžičiek na československé štátne pôžičky.

Napriek počiatočnému odporu správy banky bola na zasadnutí riaditeľskej rady banky 15. apríla 1924 dohodnutá fúzia s Tekovskou ľudovou bankou, ktorá bola 8. mája 1924 odsúhlasená. Dôvodom boli obavy z pripravovaných bankových zákonov, ktoré neboli ústretové voči malým bankovým ústavom.

Zachované dokumenty z činnosti Banskoštiavnického obchodného a úverového ústavu boli uložené v podnikovom archíve Štátnej banky československej v Ružomberku. Tu bol k nim v roku 1968 vyhotovený prvý dočasný inventár. Tento inventár bol v roku 2015 revidovaný a doplnený. V úvode boli použité údaje z finančných ročeniek Compass a z charakteristík peňažných ústavov z fondu Štátnej banky československej. V roku 1995 bol archívny fond prevezený do archívu Národnej banky Slovenska. Tvoria ho predovšetkým zápisnice vedenia banky, výročné správy a účtovné knihy.

Dátum poslednej úpravy: 26. júna 2018