SlovenskyEnglish

Otváracie hodiny archívu

Národnej banky Slovenska


utorok - štvrtok 

9.00 - 12.00 h

12.45 - 15.00 h 

V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Od 10. marca 2020 bude archív až do odvolania pre verejnosť uzatvorený. 

Pomocný fond pre úpravu dlhov okresov a obcí na Slovensku, Bratislava

Pomocný fond pre úpravu dlhov okresov a obcí na Slovensku v Bratislave bol zriadený na základe zákona č. 69/1935 Sb. z 9. apríla 1935 o finančných opatreniach v oblasti územnej samosprávy (§4, čl. III) a vládneho nariadenia č. 21 z 24. januára 1936. Bol samostatnou právnickou osobou, pričom pôsobil pri filiálke Zemskej banky v Bratislave. Jeho úlohou bolo zlepšiť finančné pomery okresov a obcí, hlavne tých, ktorých úverové potreby neboli pokryté ani poskytnutím zemského príspevku. Dotáciu dostával z prebytkov lepšie hospodáriacich okresov a obcí a zo zemských príspevkov. Preberal platenie úrokov a umorovanie dlhov.

Zemská banka zaobstarávala pre Pomocný fond úradnú agendu, pokladničnú službu, účtovníctvo, personál, priestory. Fond viedlo kuratórium zložené zo zástupcov vlády, sporiteľní, poľnohospodárskych záložní, robotníckych záložní, živnostenských záložní, bánk, Všeobecného penzijného ústavu v Prahe, Ústrednej sociálnej poisťovne v Prahe, Zemskej banky a Krajinského úradu. Bol zrušený na základe zákona č. 144/1949 Zb., pričom jeho likvidácia trvala až do roku 1951.

Z dokumentov Pomocného fondu sa zachovalo nepatrné množstvo dokumentov, a to z rokov 1930 - 1951. Ide najmä o bilancie, revízne správy, spisový materiál k úhrade dlhov jednotlivých obcí, výpisy z bežného účtu a hlavnú knihu úhrad anuitných platieb komunálnych pôžičiek obcí. Archívny fond bol spracovaný v archíve Národnej banky Slovenska v roku 2008 a v roku 2015 došlo k zrevidovaniu a doplneniu jeho inventára.

Dátum poslednej úpravy: 12. septembra 2019